Courses, workshops and programmes

Every professional teacher needs to continuously develop his/her competencies to keep up with new pedagogical challenges and opportunities in order to support the learning of students as well as his/her own teaching career.

CBS offers both formal qualifications as well as informal engagement in teaching and learning for teachers at every stage of their career.

 

Courses and workshops are for everyone at CBS, while the AP Programme is specifically aimed at Assistant Professors.

Courses & workshops

Go to Course Catalogue

AP PROGRAMME

Learn more

CBS Higher Education Teaching Excellence Programme

Learn more

Self-paced online courses

Below, you can find a list of the self-paced courses we offer in Teaching & Learning. You can always enroll yourself in a self-paced course. You do this by clicking one of the courses below and following the self-enrollment link at the bottom of the page. If you are a part of the APP/HETEP programme, please contact Teaching & Learning at tl@cbs.dk.

Pedagogical competence development from external providers

Basiskursus i uddannelsesledelse ved danske universiteter (Danish)

Datoer
Formøde: januar 2022 (planlægges individuelt) - 1. internat: 7.-8. februar 2022 - 2. internat: 2.-3. maj 2022.

Målgruppe
Især ny-udpegede, men også mere erfarne uddannelsesledere ved danske universiteter. Typiske titler: Studieledere, studienævnsformænd, uddannelseskoordinatorer, skoleledere, programledere eller viceinstitutledere.

Det forventes, at deltagerne har gennemført et almindeligt adjunktpædagogikum og derigennem stiftet bekendtskab med grundlæggende universitetspædagogisk teori.

Formål
Uddannelsesledere er et centralt omdrejningspunkt for universiteternes pædagogiske kvalitetssikring og –udvikling af uddannelse og undervisning. Der er tale om en ledelsesopgave, der giver masser af mening, og som de fleste finder en stor arbejdsglæde ved at involvere sig i. Samtidigt er det kendetegnet af mængder af dilemmaer og krydspres mellem studerendes forventninger, faglige traditioner og interesser, bureaukratisk systemtænkning samt uddannelsespolitiske krav. Det er følgelig ikke en let ledelsesopgave, og mange uddannelsesledere føler sig da også udfordrede både på en utilstrækkelig fagdidaktisk redskabskasse, og på den komplekse organisatoriske placering mellem studerende, kolleger, studieadministration og kollega-ledere med forskellige behov og interesser.

Ambitionen for dette kursus er derfor at give deltagerne værktøjer og kompetencer for at kunne håndtere deres mange ledelsesroller bedst muligt. Kurset er placeret i krydsfeltet mellem ledelse og pædagogik. Det betyder, at kurset er bygget op omkring en undersøgelse af både uddannelsesledernes pædagogiske udviklingsarbejde og de mere generisk ledelsesopgaver i form af forandringsledelse, drift og relationsbygning, der klæder uddannelseslederen på til at håndtere de forskellige ledelsesroller og mange interessenter.

Læringsmål

 • At deltagerne generelt oplever, at de er bedre klædt på til at håndtere de opgaver og udfordringer, de møder som uddannelsesleder i hverdagen.
 • At deltagerne styrkes i deres håndtering af forskellige grupper inden for universitetsverden, særligt undervisere og administration.
 • At deltagerne får redskaber til at identificere universitetspædagogiske problemstillinger og orkestrere processer i organisationen, der adresserer disse.
 • At der igangsættes en proces, hvor deltagerne udvikler egen praksis som uddannelsesleder på grundlag af kvalificerede refleksioner.

Indhold
Emnerne for de to internater (tilfældig rækkefølge):

 • Kend din organisation
 • Ledelsesrepertoire
 • Ledelse af kvalitetssikring i uddannelserne
 • Relation til studieadministration
 • Relation til undervisere
 • Udviklingsledelse
 • Ledelse af progression og sammenhænge i uddannelser
 • Den svære samtale

Program

 • Formøde (ca. 1 time) - online eller F2F: Forventningsafstemning – asynkront - hver deltager mødes med en kursusleder
 • Første internat (2 dage): Det personlige lederskab, drift, organisationsforståelse
 • Andet internat (2 dage): Udviklingsledelse og kvalitetssikring
 • Mellem de to internater: Aktiviteter, der løses lokalt mhp. at give viden om lokale strategier, organisering og ressourcer

Online LMS-platform
Alle relevante informationer kommunikeres over kursets LMS, inkl. distribution af kursusmateriale. Deltagerne forventes at indgå aktivt i kursets LMS undervejs i forløbet.

Forberedelse
Kurset er estimeret til 80 arbejdstimer, alt inkl.

De to internater og formødet er estimeret til 50 arbejdstimer.

Før kursusstart får deltagerne tilsendt kursusbogen ”Hverdagens uddannelsesledelse”, der forventes at være skimlæst inden første internat (estimeret 10 arbejdstimer).

Endeligt vil der være forskellige former for aktiviteter før og mellem internaterne (estimeret 20 arbejdstimer).

Tilmelding
Tilmeldingsfrist: 10. januar 2022.

Bemærk, at du ved tilmelding vil modtage en auto-kvittering, hvoraf det fremgår, at tilmelding/optagelse ikke sker efter "først-til-mølle" princippet, og at tilmelding derfor ikke automatisk vil betyde, at man er optaget.

Pris
15.000 kr. (deltagergebyret inkluderer overnatning).

Deltagergebyr, KU
På KU dækkes deltagergebyret af Fælles HR.

Læs mere og tilmeld dig HER.

Contact

For further information please contact:

Teaching and Learning

Tel: +45 3815 2756

E-mail: tl@cbs.dk